OIL PRESSURE SWITCH
OIL PRESSURE SWITCH
OIL PRESSURE SWITCH
OIL PRESSURE SWITCH
Click to zoom in

OIL PRESSURE SWITCH

Topran
SD127910
In stock
$40.25
$40.25

OIL PRESSURE SWITCH
OIL PRESSURE SWITCH, 038919081M, 108889
Fitment information
Vehicles
 • Audi A3 2009 3.2L V6
 • Audi A3 2008 2.0L l4
 • Audi A3 2008 3.2L V6
 • Audi A3 2007 2.0L l4
 • Audi A3 2007 3.2L V6
 • Audi A3 2006 2.0L l4
 • Audi A3 2006 3.2L V6
 • Audi A3 2005 2.0L l4
 • Audi A3 2005 3.2L V6
 • Audi A3 2004 2.0L l4
 • Audi A3 2004 3.2L V6
 • Audi A3 2003 3.2L V6
 • Audi A4 2008 2.7L V6
 • Audi A4 2008 3.0L V6
 • Audi A4 2007 2.7L V6
 • Audi A4 2007 3.0L V6
 • Audi A4 2006 2.7L V6
 • Audi A4 2006 3.0L V6
 • Audi A4 2005 2.7L V6
 • Audi A4 2005 3.0L V6
 • Audi A4 2004 2.5L V6
 • Audi A4 2004 3.0L V6
 • Audi A4 2003 2.5L V6
 • Audi A4 2002 2.5L V6
 • Audi A4 2001 2.5L V6
 • Audi A4 2000 2.5L V6
 • Audi A4 1999 2.5L V6
 • Audi A4 1998 2.5L V6
 • Audi A4 1997 2.5L V6
 • Audi A6 2011 2.7L V6
 • Audi A6 2011 3.0L V6
 • Audi A6 2010 2.7L V6
 • Audi A6 2010 3.0L V6
 • Audi A6 2009 2.7L V6
 • Audi A6 2009 2.8L V6
 • Audi A6 2009 3.0L V6
 • Audi A6 2008 2.7L V6
 • Audi A6 2008 2.8L V6
 • Audi A6 2008 3.0L V6
 • Audi A6 2007 2.7L V6
 • Audi A6 2007 2.8L V6
 • Audi A6 2007 3.0L V6
 • Audi A6 2006 2.7L V6
 • Audi A6 2006 3.0L V6
 • Audi A6 2005 1.8L l4
 • Audi A6 2005 1.9L l4
 • Audi A6 2005 2.5L V6
 • Audi A6 2005 2.7L V6
 • Audi A6 2005 3.0L V6
 • Audi A6 2004 1.8L l4
 • Audi A6 2004 1.9L l4
 • Audi A6 2004 2.5L V6
 • Audi A6 2004 2.7L V6
 • Audi A6 2004 3.0L V6
 • Audi A6 2003 1.8L l4
 • Audi A6 2003 1.9L l4
 • Audi A6 2003 2.5L V6
 • Audi A6 2002 1.8L l4
 • Audi A6 2002 1.9L l4
 • Audi A6 2002 2.5L V6
 • Audi A6 2001 1.8L l4
 • Audi A6 2001 1.9L l4
 • Audi A6 2001 2.5L V6
 • Audi A6 2000 1.8L l4
 • Audi A6 2000 1.9L l4
 • Audi A6 2000 2.5L V6
 • Audi A6 1999 1.8L l4
 • Audi A6 1999 2.5L V6
 • Audi A6 1998 1.8L l4
 • Audi A6 1998 2.5L V6
 • Audi A6 1997 1.8L l4
 • Audi A6 1997 2.5L V6
 • Audi A8 2014 4.2L V8
 • Audi A8 2013 4.2L V8
 • Audi A8 2012 4.2L V8
 • Audi A8 2011 4.2L V8
 • Audi A8 2010 3.0L V6
 • Audi A8 2010 4.2L V8
 • Audi A8 2009 3.0L V6
 • Audi A8 2009 4.2L V8
 • Audi A8 2008 3.0L V6
 • Audi A8 2008 4.2L V8
 • Audi A8 2007 3.0L V6
 • Audi A8 2007 4.2L V8
 • Audi A8 2006 3.0L V6
 • Audi A8 2006 4.2L V8
 • Audi A8 2005 3.0L V6
 • Audi A8 2005 4.2L V8
 • Audi A8 2004 3.0L V6
 • Audi A8 2003 3.0L V6
 • Audi Q5 2012 3.0L V6
 • Audi Q5 2011 3.0L V6
 • Audi Q5 2010 3.0L V6
 • Audi Q5 2009 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2020 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2019 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2018 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2017 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2016 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2015 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2014 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2013 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2012 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2011 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2010 3.0L V6
 • Porsche Cayenne 2009 3.0L V6
 • Skoda Superb 2008 2.0L l4
 • Skoda Superb 2008 2.8L V6
 • Skoda Superb 2007 2.0L l4
 • Skoda Superb 2007 2.8L V6
 • Skoda Superb 2006 2.0L l4
 • Skoda Superb 2006 2.8L V6
 • Skoda Superb 2005 2.0L l4
 • Skoda Superb 2005 2.8L V6
 • Skoda Superb 2004 2.0L l4
 • Skoda Superb 2004 2.8L V6
 • Skoda Superb 2003 2.0L l4
 • Skoda Superb 2003 2.8L V6
 • Skoda Superb 2002 2.0L l4
 • Skoda Superb 2002 2.8L V6
 • Skoda Superb 2001 2.0L l4
 • Skoda Superb 2001 2.8L V6
 • Volkswagen Bora 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2001 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 2000 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Bora 1999 2.3L V5
 • Volkswagen Bora 1998 2.3L V5
 • Volkswagen Caravelle 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2009 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2009 3.2L V6
 • Volkswagen Caravelle 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2008 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2008 3.2L V6
 • Volkswagen Caravelle 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2007 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2007 3.2L V6
 • Volkswagen Caravelle 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2006 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2006 3.2L V6
 • Volkswagen Caravelle 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2005 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2005 3.2L V6
 • Volkswagen Caravelle 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2004 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2004 3.2L V6
 • Volkswagen Caravelle 2003 2.0L l4
 • Volkswagen Caravelle 2003 2.5L l5
 • Volkswagen Caravelle 2003 3.2L V6
 • Volkswagen Golf 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 2000 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1999 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Golf 1998 2.3L V5
 • Volkswagen Golf 1997 2.3L V5
 • Volkswagen Multivan 2009 2.5L l5
 • Volkswagen Multivan 2009 3.2L V6
 • Volkswagen Multivan 2008 2.5L l5
 • Volkswagen Multivan 2008 3.2L V6
 • Volkswagen Multivan 2007 2.5L l5
 • Volkswagen Multivan 2007 3.2L V6
 • Volkswagen Multivan 2006 2.5L l5
 • Volkswagen Multivan 2006 3.2L V6
 • Volkswagen Multivan 2005 2.5L l5
 • Volkswagen Multivan 2005 3.2L V6
 • Volkswagen Multivan 2004 2.5L l5
 • Volkswagen Multivan 2004 3.2L V6
 • Volkswagen Multivan 2003 2.5L l5
 • Volkswagen Passat 2010 3.2L V6
 • Volkswagen Passat 2009 3.2L V6
 • Volkswagen Passat 2008 3.2L V6
 • Volkswagen Passat 2007 3.2L V6
 • Volkswagen Passat 2006 3.2L V6
 • Volkswagen Passat 2005 2.5L V6
 • Volkswagen Passat 2005 3.2L V6
 • Volkswagen Passat 2004 2.5L V6
 • Volkswagen Passat 2003 2.5L V6
 • Volkswagen Passat 2002 2.5L V6
 • Volkswagen Passat 2001 2.5L V6
 • Volkswagen Passat 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 2000 2.3L V5
 • Volkswagen Passat 2000 2.5L V6
 • Volkswagen Passat 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 1999 2.3L V5
 • Volkswagen Passat 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 1998 2.3L V5
 • Volkswagen Passat 1997 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 1997 2.3L V5
 • Volkswagen Passat 1996 1.9L l4
 • Volkswagen Passat 1996 2.3L V5
 • Volkswagen Sharan 2010 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 2009 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 2008 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 2007 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 2006 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 2005 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 2004 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 2003 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 2002 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 2001 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 2000 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 1999 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 1998 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 1997 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 1996 1.9L l4
 • Volkswagen Sharan 1995 1.9L l4
 • Volkswagen Touareg 2019 3.0L V6
 • Volkswagen Touareg 2018 3.0L V6
 • Volkswagen Touareg 2018 4.2L V8
 • Volkswagen Touareg 2017 3.0L V6
 • Volkswagen Touareg 2017 4.2L V8
 • Volkswagen Touareg 2016 3.0L V6
 • Volkswagen Touareg 2016 4.2L V8
 • Volkswagen Touareg 2015 3.0L V6
 • Volkswagen Touareg 2015 4.2L V8
 • Volkswagen Touareg 2014 3.0L V6
 • Volkswagen Touareg 2014 4.2L V8
 • Volkswagen Touareg 2013 3.0L V6
 • Volkswagen Touareg 2013 4.2L V8
 • Volkswagen Touareg 2012 3.0L V6
 • Volkswagen Touareg 2012 4.2L V8
 • Volkswagen Touareg 2011 3.0L V6
 • Volkswagen Touareg 2011 4.2L V8
 • Volkswagen Touareg 2010 3.0L V6
 • Volkswagen Touareg 2010 4.2L V8
 • Volkswagen Transporter 2015 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2014 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2013 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2012 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2011 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2010 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2009 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2009 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2009 3.2L V6
 • Volkswagen Transporter 2008 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2008 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2008 3.2L V6
 • Volkswagen Transporter 2007 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2007 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2007 3.2L V6
 • Volkswagen Transporter 2006 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2006 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2006 3.2L V6
 • Volkswagen Transporter 2005 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2005 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2005 3.2L V6
 • Volkswagen Transporter 2004 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2004 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2004 3.2L V6
 • Volkswagen Transporter 2003 2.0L l4
 • Volkswagen Transporter 2003 2.5L l5
 • Volkswagen Transporter 2003 3.2L V6
Series

8P, 8R, 92A, 9PA, B5, B6, B7, C5, C6, D3, D4, I 3U, MK1 - 7M, MK2 - 7P, MK4 - 1J, T5

Chassis numbers

1J1, 1J2, 1J5, 1J6, 3B2, 3B3, 3C2, 3C5, 3U4, 4B2, 4B5, 4E2, 4E8, 4F2, 4F5, 4H2, 4H8, 4HC, 4HL, 7EA, 7EB, 7EC, 7EF, 7EG, 7EH, 7EJ, 7EM, 7EN, 7FD, 7H, 7HA, 7HB, 7HF, 7HH, 7HJ, 7HM, 7HN, 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7M6, 7M8, 7M9, 7P*, 7P5, 7P6, 8D5, 8E5, 8EC, 8ED, 8P1, 8PA, 8RB, 92A, 9PA

Engine codes

1Z, AFB, AFN, AGZ, AHU, AJM, AJP, AKE, AKN, AMX, ANQ, ANU, AQE, ARH, ASB, AUY, AVG, AXA, AXD, AXE, AXW, AXZ, AZM, BAU, BBG, BDB, BDH, BDL, BDX, BKK, BKN, BLR, BLX, BLY, BMB, BMJ, BMK, BND, BNG, BNZ, BPC, BPP, BSG, BUB, BVN, BVY, BVZ, CANA, CANB, CANC, CAND, CASA, CASD, CCWA, CDSB, CDYA, CDYC, CFLA, CJMA, CKDA, CNRB, CPNB, M 05.9D, M 05.9E, MCN.RB

Body types
 • Bus
 • Cab & Chassis
 • Cargo Van
 • Hatchback
 • Passenger Van
 • Sedan
 • SUV
 • Wagon
Read More
Read Less

This product is a quality aftermarket alternative used in workshops around New Zealand.

Fitment is a guide only, please provide your registration number at the checkout for us to ensure an exact fit.

This is our online clearance store, some prices may differ in-store

Your cart

×